اطلاعیه طلبات شرکت ها از پروژه دوم انکشاف مهارتهای افغانستان قبل از فتح

media_admin
عکس مکتوب اطلاعیه