ځانګړې زده کړې

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت فعال/غیر فعال رشته های فعال
مراکز تعلیمی مراکز تعلیمی
1 میدان وردک ميدان شهر 401000030 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
2 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000094 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
3 غزني غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
4 ننگرهار جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی ، نقاشی 
5 لغمان مهترلام 901000081 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
6 بدخشان فيض آباد 110100060 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
7 بلخ مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال زراعت عمومی 
8 هرات هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص فعال نقاشی، کمپیوتر، عمومی 
9 هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
10 فراه فرا ه 210100101 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
11 کندهار کندهار 240100146 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
12 زابل قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی
13 باميان باميان 280100066 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال رشته عمومی 
14 خوست متون (خوست) 320100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال زراعت عمومی 
15 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600001 انستیتوت مسلکی روشندلان تعلیمات خاص فعال رشته عمومی، دینی علوم 
16 کابل ناحيه 15 351500056 انستیتوت ناشنوایان تعلیمات خاص فعال رشته عمومی