د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو څانګی

شماره فعالی څانګې شماره فعالی څانګې
۱ اداره ۳۲ زراعت عمومی
۲ اداره و تجارت ۳۳ رشته های عمومی
۳ اداره و منجمنمت ۳۴ سپورت
۴ استخراج معادن مفیده جامد ۳۵ علوم نباتی
۵ استخراج و بهره برداری
 از چاه نفت و گاز
۳۶ سرک و میدان
۶ اقتصاد ۳۷ فلز کاری
۷ اگرانومی ۳۸ اقتصاد توسعه زراعتی
۸ الکتروتخنیک ۳۹ کمپیوتر
۹ انجنیری محیط زیست  ۴۰ گرافیک
۱۰ آبرسانی و مرکز گرمی ۴۱ ماشین
۱۱ انجینری منابع آب ۴۲ مالداری
۱۲ بازاریابی ۴۳ محاسبه
۱۳ باغداری (هارتیکلچر) ۴۴ مدیریت تجارت
۱۴ بانکداری ۴۵ معادن جامد
۱۵ برق ۴۶ مهندسی
۱۶ پلان گذاری تعلیمی و تربیتی ۴۷ نابینایان
۱۷ علوم حیوانی ۴۸ ناشنوایان
۱۸ ترافیک فضایی ۴۹ نت ورک
۱۹ ترمیم ماشین آلات سرکسازی  ۵۰ نجاری
۲۰ ترمیم موتر ۵۱ نفت و گاز
۲۱ تکنالوژی کیمیاوی تصفیه نفت و گاز ۵۲ نقاشی 
۲۲ خیاطی  ۵۳ وترنری
۲۳ جنگلات ۵۴ وسایط نقلیه
۲۴ جیودیزی ۵۵ ویب ډیزاین
۲۵ جیولوژی ۵۶ نل دوانی
۲۶ انرژی تجدید پذیر ۵۷ تعمیرات
۲۷ حفاظه نباتات ۵۸ ژورنالیزم
۲۸ دیتابیس ۵۹ ساختمان
۲۹ دیني علوم ۶۰ الکترونیک
۳۰ رادیو تخنیک ۶۱ رشته های عمومی ناشنایویان
۳۱ آهن کانکریت  ۶۲ استخراج و بهره برداری
 از چاه نفت و گاز