رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد

aaron
Wed, Jul 10 2019 5:08 PM
tveta Woled  nank

ندیمه سحر،  رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با خانم لاین شیر بنز (Lynne Sherburne-Benz ) مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقرر ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی انجام شد، مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا در رابطه به کارکردها  و برنامه های آیندۀ شان برای حمایت مؤثر از تعلیمات تخنیکی و مسلکی بحث نمود.

ندیمه سحر، ضمن خوش آمدید به  خانم لاین شیر بنز ،مسؤول منطقوی بانک جهانی برای انکشاف بشری جنوب آسیا ، از حمایت های دوامدار بانک جهانی ابراز امتنان نمود و گفت که حمایت و هکاری بانک جهانی در بخش تعلیمات تخینکی و مسلکی نشان دهندۀ تعهد عمیق و دراز مدت این نهاد با مردم  افغانستان می باشد.