د لیسو نوملړ

د تخنیکي او مسلکي زده کړو د لیسو نوملړ او دهغه څانګې 

شماره ولایت ولسوالی کود مرکز تعلیمی نام مرکز تعلیمی نوعیت مراکز تعلیمی فعال/غیر فعال مراکز تعلیمی
1 ولايت کابل مير بچه کوت 103000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
2 ولايت کابل استالف 106000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
3 ولايت کابل شکردره 107000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
4 ولايت کابل پغمان 108000053 لیسه مسلکی تجارت لیسه غیر فعال
5 ولايت کابل موسهي 114000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
6 ولايت کابل فرزه 115000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
7 پروان چاريکار 301000066 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
8 پروان سُرخ پارسا 307000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه غیر فعال
9 میدان وردک ميدان شهر 401000030 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
10 میدان وردک دايمير داد 405000001 انستیتوت کثیرالرشتوی لیسه فعال
11 میدان وردک سيد آباد 407000085 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
12 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000091 لیسه میخانیکی لیسه فعال
13 لوگر پل علم ( کلنگار ) 501000094 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
14 لوگر بره کي برک 503000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
15 غزني غزني 601000108 لیسه تعلیمات خاص مسلکی تعلیمات خاص فعال
16 غزني مقر 608000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
17 غزني قره باغ 613000109 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
18 غزني قره باغ 613000110 لیسه تخنیکی لیسه غیر فعال
19 غزني اندړ 614000047 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
20 غزني واغظ 610000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه غیر فعال
21 غزني واغظ 617000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
22 غزني خواجه عمري 620000001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
23 پکتيا زرمت 702000001 لیسه تخنیکی لیسه فعال
24 پکتيا وزی ځدران 704000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
25 پکتيا دند پټان 707000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
26 پکتيا جاني خيل (منگل) 716000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
27 پکتيا لجه احمد خيل 719000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
28 پکتيا سيد کرم 722000028 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
29 پکتيا ځاځي ( آريوب) 723000063 لیسه میخانیکی لیسه فعال
30 پکتيا رود احمد آبا 726000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
31 پکتيا میرزاکا 728000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
32 ننگرهار جلال آباد 801000092 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
33 ننگرهار سرخرود 802000056 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
34 ننگرهار حصارک 803000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
35 ننگرهار خوگياني 805000072 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
36 ننگرهار پچير و اگام 807000030 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
37 ننگرهار رودات 809000051 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
38 ننگرهار نازيان 811000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
39 ننگرهار شينوار (غني خيل ) 813000036 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
40 ننگرهار بټي كوټ 817000049 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
41 ننگرهار کامه 818000023 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
42 ننگرهار ده بالا(هسکه مينه) 822000022 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
43 ننگرهار بهسود 823000041 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
44 ننگرهار كوټ 825000034 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
45 لغمان مهترلام 901000078 لیسه تخنیکی لیسه فعال
46 لغمان مهترلام 901000081 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
47 لغمان علينگار 903000074 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
48 لغمان دولت شاه 906000035 لیسه تخنیکی لیسه فعال
49 لغمان عليشنگ 907000053 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
50 کنر وته پور 100600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
51 کنر نرنگ 101200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
52 کنر څوكي 101300040 لیسه تخنیکی لیسه فعال
53 کنر نورگل 101400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
54 کنر شيگل شلتن 101700001 لیسه تخنیکی لیسه فعال
55 کنر (برکنړ) اسمار 101900022 لیسه مسلکی تجارت لیسه فعال
56 بدخشان فيض آباد 110100060 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
57 بدخشان خواهان 111100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
58 بدخشان راغستان 111200026 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه فعال
59 بدخشان شهربزرگ 111300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
60 بدخشان ارگو 111700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
61 بدخشان يفتل ( بالا پايان) 112300001 انستیتوت کثیرالرشتوی لیسه فعال
62 تخار اشکمش 120300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
63 تخار ورسج 120500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
64 تخار خواجه غار 121200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
65 تخار بهارک 121600054 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
66 بغلان ده صلاح 131400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
67 کندوز کندز 140100145 لیسه مسلکی نسوان تجارت لیسه فعال
68 کندوز قلعه زال 140300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه غیر فعال
69 کندوز چهاردره 140400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
70 کندوز علي آباد 140500034 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
71 کندوز خان اباد 140600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
72 سمنگان حضرت سلطان 150200001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
73 سمنگان دره صوف پائين 150400055 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
74 سمنگان فيروز نخچير 150800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
75 بلخ مزار شریف 160100120 لیسه تخنیکی سجادیه لیسه غیر فعال
76 بلخ مزار شریف 160100148 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
77 بلخ دولت آباد 160500030 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
78 بلخ بلخ 160600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
79 بلخ چاربولک 160700040 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
80 بلخ چمتال 160800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
81 بلخ شولگره 160900051 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
82 بلخ چارکنت 161100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
83 بلخ خلم 161400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
84 جوزجان خواجه دوکوه 170200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
85 جوزجان درزآب 170300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
86 جوزجان آقچه 170600043 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
87 جوزجان فيض آباد 170800032 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
88 فارياب پشتون کوت 180200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
89 فارياب المار 180300044 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
90 فارياب بلچراغ 180600001 لیسه مسلکی زراعت لیسه غیر فعال
91 فارياب گرزيوان 180700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه غیر فعال
92 فارياب دولت آباد 180900001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
93 فارياب قرمقول 181000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
94 فارياب خان چارباغ 181100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
95 فارياب خواجه سبز پوش 181300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
96 فارياب قرغان 181400021 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
97 بادغيس آب کمري 190200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
98 بادغيس قادس 190300085 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
99 بادغيس جوند 190400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
100 بادغيس مرغاب 190600065 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
101 هرات هرات 200100164 لیسه ناشنوايان تعلیمات خاص فعال
102 هرات هرات 200100165 لیسه مسلکی روشندلان تعلیمات خاص فعال
103 هرات پشتون زرغون 200400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
104 هرات غوريان 200900001 لیسه تخنیکی لیسه فعال
105 هرات زنده جان 201010001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
106 هرات اوبه 201200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
107 فراه فرا ه 210100101 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
108 فراه گلستان 210300001 لیسه اداره و تجارت لیسه فعال
109 فراه پرچمن 210400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
110 فراه بالا بلوک 210500023 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
111 فراه اناردره 210700022 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
112 فراه پشت کوه (قلعه کاه) 210800037 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
113 فراه لاش جوين 210900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
114 فراه شيب کوه (قلعه کاه) 211000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
115 فراه پشترود 211100017 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
116 نيمروز زرنج 220100041 لیسه تخنیکی لیسه فعال
117 نيمروز زرنج 220100073 لیسه کثیرالرشتوی نسوان لیسه فعال
118 نيمروز کنگ 220200031 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
119 نيمروز خاشرود 220500021 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
120 نيمروز دلارام 220600014 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
121 هلمند موسي قلعه 230400001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
122 هلمند ناوه بارکزايي 230600022 انستیتوت مسلکی زراعت لیسه فعال
123 هلمند نادعلي 230800030 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
124 هلمند نادعلي 230800031 لیسه تخنیکی لیسه فعال
125 هلمند گرمسير (هزار جفت) 231200042 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
126 هلمند سنگين 231300018 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
127 هلمند مارجه 231500024 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
128 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800018 لیسه میخانیکی لیسه فعال
129 هلمند گرشگ (نهر سراج) 231800038 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
130 کندهار کندهار 240100144 لیسه حفظ میوه لیسه فعال
131 کندهار کندهار 240100145 لیسه مسلکی تجارت لیسه فعال
132 کندهار کندهار 240100146 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
133 کندهار شاه ولي کوټ 240300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
134 کندهار ارغنداب 240400025 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
135 کندهار پنجوائي 240800042 لیسه تجارت لیسه فعال
136 کندهار سپين بولدک 241100001 انستیتوت کثیرالرشتوی لیسه فعال
137 کندهار (شورابک) دند 242000001 لیسه میخانیکی لیسه فعال
138 زابل قلات 250100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
139 زابل شاه جوي 250200036 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
140 زابل ارغنداب 250300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
141 زابل شنکي 250700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
142 زابل نو بهار 251000013 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
143 ارزگان چوره 260200007 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
144 ارزگان خاص ارزکان 260300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
145 ارزگان دهراود 260500001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
146 غور تيوره 270500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
147 غور دولتيار 270900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
148 باميان باميان 280100066 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
149 باميان شيبر 280200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
150 باميان ورس 280600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
151 باميان سيغان 280700001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
152 باميان کهمرد 280800001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
153 باميان یکاولنگ نمبر2 280400067 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
154 پکتيکا سروبي 290800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
155 پکتيکا ارگون 291100001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
156 پکتيکا مټاخان 291500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
157 پکتيکا يحي خيل 291700017 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
158 پکتيکا جاني خيل 292000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
159 پکتيکا خیرکوټ (زرغون شهر) 293100001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
160 نورستان نورستان (پارون) 300100029 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
161 نورستان کامديش 300200053 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
162 نورستان نورگرام (یاننگراج) 300700035 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
163 نورستان دوآب 300800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
164 سرپل سنچارک 310200070 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
165 سرپل بلخاب 310400001 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
166 سرپل سوزمه قلعه 310500001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
167 سرپل صياد 310600041 لیسه تخنیکی لیسه فعال
168 سرپل گوسفندي 310800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
169 خوست متون (خوست) 320100057 لیسه تعلیمات خاص تعلیمات خاص فعال
170 خوست تيرزائي 320700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
171 خوست نادر شاه كوټ 320800001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
172 خوست باک 321000001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
173 خوست اسمعيل خيل مندوزایی 321600001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
174 خوست شمل (دوه منډه) 321700001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
175 پنجشير رخه 330200001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
176 پنجشير حصه اول (خينج) 330400001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه فعال
177 پنجشير پريان 330800001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه فعال
178 پنجشير دره 330900001 لیسه تخنیکی لیسه فعال
179 پنجشير شتل 331000012 لیسه تجارت لیسه فعال
180 پنجشير آبشار 331100001 لیسه تخنیکی و مسلکی لیسه فعال
181 دايکندي اشترلي 340300001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
182 دايکندي کجران 340400032 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
183 دايکندي کيتي 340600003 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
184 دايکندي ميرامور 340700068 لیسه مسلکی زراعت لیسه فعال
185 دايکندي شهرستان 340900001 لیسه کثیرالرشتوی لیسه فعال
186 شهر کابل کابل ناحيه 6 350600001 انستیتوت مسلکی روشندلان تعلیمات خاص فعال
187 شهر کابل کابل ناحيه 15 351500056 انستیتوت ناشنوایان تعلیمات خاص فعال