رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مسؤول تعلیمی بانک جهانی دیدار کرد

aaron
Sun, Sep 15 2019 3:34 PM
tveta

ندیمه سحر، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی با آقای کرستین ایدو، مسؤول تعلیمی بانک جهانی در امور جنوب آسیا دیدار کرد.

در این دیدار که در مقام اداره انجام شد، رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی از کمک‌های بانک جهانی در عرصه تعلیمات تخنیکی و مسلکی تشکری کرده، گفت که تعلیمات تخنیکی و مسلکی دربخش های استراتیژی برنامه‌های زیادی دارد که با تطبیق آن نظام تعلیمات تخنیکی رشد خواهد کرد و در زمینه توسعۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی گام‎های بیشتر برداشته خواهد شد.

رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی افزود که با حمایت بانک جهانی سهولت‌های زیادی در راستای تجارب و انکشاف پایدار تعلیمات تخنیکی و مسلکی به میان خواهد و هنچنان اصلاحات در زمینه نصاب تعلیمی جریان دارد.

در مقابل، آقای کرستین ایدو، مسؤول تعلیمی بانک جهانی در امور جنوب آسیا از تلاش‌های رئیس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در زمینه ساختن استراتیژی، اصلاحات و استخدام نسل جدید در سطح مختلف این اداره، ستایش کرد.

وی از ادامۀ کمک‌های  اقتصادی بانک جهانی و حمایت استراتیژی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی اطمینان داد.