کارگاه شناسایی چالش‌ها و موانع استخدام معلولین برگزار شد

haroon
Mon, Jun 17 2019 12:37 PM
siminar

کارگاه شناسایی چالش‌ها و موانع استخدام معلولین حسی امروز ازسوی آمریت تعلیمات خاص و  مؤسسۀ بین الملی  نابینایان افغانستان در تالار کنفرانس ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی  برگزار شد.

دراین کارگاه  نمایندگان وزارت کار امور اجتماعی، دولت در امور معلولین، عدلیه، مالیه، وزارت امور خارجه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ریاست اترا و لیسه مسلکی نابینایان کابل اشتراک نمودند.

هدف از برگزاری این کارگا شناسایی چالش‌ها و موانع استخدام معلولین حسی، شناسایی مواد قانون که مانع استخدام  معلولین می‌گردد  و چگونگی راه حل ها و بیرون رفت آن از طریق تدون طرزالمعل و یا مقرره خاص برای معلولین، شناسایی تهیه و تجهیز مورد نیاز معلولین در ساحه کار می‌باشد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.