جلسۀ هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شد

aaron
Thu, Jul 04 2019 8:07 AM
Hed tveta

جلسۀ هیئت رهبری ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی تحت ریاست ندیمه سحر، رئیس این اداره در سالون کنفرانس های مقام برگزار شد.در این جلسه ندیمه سحر، رئیس تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفت که تعهد همه ماخدمت به مردم و  سکتور تعلیمات تخنیکی و مسلکی و فراهم سازی فرصت‌های شغلی  می باشد.

وی همچنین افزود که ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در راستای خدمت به سکتور  تعلیمات تخنیکی و مسلکی کشور دست آوردهای داشته، اما کارهای زیادی است که باید انجام شود و بنابراین همه تعهد داریم  با هم کار می کنیم تا مشکلات فرا راه تعلیمات تخنیکی و مسلکی برطرف شود.
در این جلسه همچنان در مورد فیصله نهایی چگونه تحقق طرز المعل کادر فنی و تدریسی و تطبیق فیصله های مجلس رهبری در گذشته نیز مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.