امتحان تحریری ۴ بست استادی انستیتوت نیما برگزارشد

haroon
Tue, May 07 2019 1:54 PM
امتحان

امتحان تحریری برای 4 بست  استادی انستیتوت نیما ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مرکز امتحانات ریاست منابع بشری برگزار شد.

۱۴۰ تن برای بست‌های  استادی اداره و مدیریت، بانکداری، کمپیوتر و انگلیسی  باهم رقابت کردند.