د ښوونکو د خدمتی او تبدیلی لارښوود او فورمی

#  فورم فایل
1

د تعلیمی او تحصیلی مرکزونو د استادانو د تبدیلی او خدمتی لارښوود او فورمه

ډانلوډ 
2

د وړاندیز پر اساس د استاد د خدمتی لارښوود او فورمه

ډانلوډ 
3

د ښوونکو د غوښتنې پر بنسټ د خدمتی لارښوود او فورمه

ډانلوډ