د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو څانګی

شماره  فعالی څانګی
۱ اداره
۲ اداره و تجارت
۳ اداره و منجمنمت
۴ استخراج معادن مفیده جامد
۵ استخراج و بهره برداری از چاه نفت و گاز
۶ اقتصاد
۷ اقتصاد توسعه زراعتی
۸ اگرانومی
۹ الکتروتخنیک
۱۰ انجنیری محیط زیست 
۱۱ انرژی تجدید پذیر
۱۲ آبرسانی و مرکز گرمی
۱۳ انجینری منابع آب
۱۴ بازاریابی
۱۵ باغداری (هارتیکلچر)
۱۶ بانکداری
۱۷ برق
۱۸ پلان گذاری تعلیمی و تربیتی
۱۹ علوم حیوانی
۲۰ ترافیک فضایی
۲۱ ترمیم ماشین آلات سرکسازی 
۲۲ ترمیم موتر
۲۳ تکنالوژی کیمیاوی تصفیه نفت و گاز
۲۴ خیاطی 
۲۵ جنگلات
۲۶ جیودیزی
۲۷ جیولوژی
۲۸ انرژی تجدید پذیر
۲۹ حفاظه نباتات
۳۰ دیتابیس
۳۱ دیني علوم
۳۲ رادیو تخنیک
۳۳ آهن کانکریت 
۳۴ زراعت عمومی
۳۵ رشته های عمومی
۳۶ سپورت
۳۷ علوم نباتی
۳۸ سرک و میدان
۳۹ فلز کاری
۴۰ رشته انگلیسی
۴۱ اقتصاد توسعه زراعتی
۴۲ کمپیوتر
۴۳ گرافیک
۴۴ ماشین
۴۵ مالداری
۴۶ محاسبه
۴۷ مدیریت تجارت
۴۸ معادن جامد
۴۹ مهندسی
۵۰ نابینایان
۵۱ ناشنوایان
۵۲ نت ورک
۵۳ نجاری
۵۴ نفت و گاز
۵۵ نقاشی 
۵۶ وترنری
۵۷ وسایط نقلیه
۵۸ ویب ډیزاین
۵۹ نل دوانی
۶۰ تعمیرات
۶۱ ژورنالیزم
۶۲ ساختمان
۶۳ الکترونیک
۶۴ رشته های عمومی ناشنایویان
۶۵ استخراج و بهره برداری از چاه نفت و گاز