د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو څانګی

شماره

رشته

شماره

رشته

1

زراعت عمومی

34

خیاطی

2

برق

35

وسایط نقلیه

3

اداره و تجارت

36

بازاریابی

4

اداره و منجمنت

37

تشبث و تجارت

5

کمپیوتر

38

مالداری

6

ساختمان

39

کدستر

7

وترنری

40

نابینایان

8

محاسبه

41

سرک و میدان

9

بانکداری

42

نقاشی

10

ترمیم موتر

43

آبرسانی و مرکز گرمی

11

رشته های عمومی

44

ژورنالیزم

12

باغداری (هارتیکلچر)

45

معادن جامد

13

نت ورک

46

تکنالوژی کیمیاوی تصفیه نفت و گاز

14

دیتابیس

47

جنگلات

15

ناشنوایان

48

پیداگوژی

16

الکتروتخنیک

49

نجاری

17

مهندسی

50

استخراج و بهره برداری از چاه نفت و گاز

18

اگرانومی

51

علوم حیوانی

19

انگلیسی

52

فلز کاری

20

اداره

53

انجینری منابع آب

21

ماشین

54

ترمیم ماشین آلات سرکسازی

22

ویب ډیزاین

55

انرژی تجدید پذیر

23

گرافیک

56

جیولوژی

24

اقتصاد

57

گرافیک ډیزاین

25

پلان گذاری تعلیمی و تربیتی

58

نفت و گاز

26

ساختمانی های صنعتی و معدنی

59

انجنیری محیط زیست

27

سپورت

60

مدیریت تجارت

28

اقتصاد تجارت

61

استخراج معادن مفیده جامد

29

اقتصاد توسعه زراعتی

62

تخنیکی

30

جیودیزی

63

عناصر فلزی

31

الکترونیک

64

نل دوانی

32

رادیو تخنیک

65

تعمیرات

33

دیني علوم