گزارشها

شماره ریاست مربوطه سال  گزارش، پلان و دست آورد
1 ریاست عمومی امور تعلیمی و تحصیلی 1401 فایل
2 ریاست مالی و حسابی 1401 فایل
3 ریاست ارشاد و دعوت 1401 فایل
4 ریاست تفتیش داخلی 1401 فایل
5 ریاست نصاب و تربیه معلم 1401 فایل
6 ریاست پلان و هماهنگی ستراتژیک 1401 فایل
7 ریاست منابع بشری 1401 فایل
8 ریاست املاک و خدمات 1401 فایل