معلومات مختصر درباره انستیتوت ها و لیسه های مسلکی

شماره ولایت نام مرکز تعلیمی نوعیت مرکز معلومات
۱ کابل  میخانیکی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۲ کابل  تجارت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۳ کابل اداره و حسابداری انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۴ کابل  جمهوریت انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۵ کابل   انرژی، آب و برق انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۶ کابل  ساختمانی و جیودیزی انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۷ کابل  تکنالوژی افغان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک کنید
۸ کابل اداره و حسابداری نسوان انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید
۹ کابل تکنالوژی کمپیوتر انستیتوت برای مطالعه معلومات اینجا کلیک نمائید

.