لیست شماره های تماس

# نام موقف ریاست ایمیل ادرس شماره تماس
1 حبیب الله فلاح رئیس نصاب و تربیه معلم ریاست نصاب و تربیه معلم habibullah_fallah@yahoo.com ۰۷۸۲۱۰۹۹۱۰
2 روح الله خلیل رئیس مالی و حسابداری ریاست مالی و حسابداری   ۰۷۹۲۵۰۹۵۳۳
3 اکرام طیب سرپرست آمریت پلان ریاست عمومی پلان و مشارکت با سکتور خصوصی   ۰۷۴۴۲۷۹۷۲۷
4 سید محمد  امین طیب آمر ارتباط با ولایات و سرپرست آمریت اطلاعات و ارتباط عامه ریاست د فتر   ۰۷۸۵۴۴۲۰۹۹
5 محمد سمیع مایار مدیر عمومی نظارت و ارزیابی آمریت پلان گذاری و آموزش استادان   ۰۷۹۹۱۲۰۲۹۷
6 عزیزه مدیر اجرائیه ریاست نصاب و تربیه معلم azizashmas12@gmail.com ۰۷۴۴۰۱۳۸۸۸
7 بسم الله آصفی سرپرست آمریت پلانگذاری و آموزش استادان عضو مسلکی مدیریت قبل از خدمت darwaish.6171@gmail.com ۰۷۹۹۸۵۶۱۷۱
8 عبدالخلیل اعطار مدیر عمومی داخل خدمت آمریت پلانگذاری و آموزش استادان Atar68783@gmail.com ۰۷۷۰۲۶۸۷۸۳
9 عبدالمتین شریفی آمر نصاب نصاب تعلیمی Matinsharifi786@yahoo.com ۰۷۹۹۳۱۹۲۹۸
10 حافظه زهیر مدیر عمومی پلان های تعلیمی آمریت نصاب تعلیمی   ۰۷۴۴۲۷۲۱۲۴
11 مرسلین   ریاست منابع بشری hr@tveta.gov.af 0744272226