اعطای قرارداد عرضه خدمات 20 ام بی انترنت دیدیکیتیت همراه با 5 پپلک ای پی

haroon

Publish Date

Closing Date

شماره نوعیت شماره قرارداد شرح تدارکات اعطای قرار داد
1 خدمات غیر مشورتی ASDP/NCB/NCS/01 اعطای قرارداد عرضه خدمات 20 ام بی انترنت دیدیکیتیت همراه با 5 پپلک ای پی دانلود