15 بست رتبه پنجم و سوم ولایت فاریاب

haroon
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۴:۱۲

Publish Date

Closing Date

 اشخاص واجد شرایط اعم از قشر اناث و ذکور الی تاریخ 7/11/1399 فور م درخواستی و لایحه وظایف را از آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب اخذ نمایند.

آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب بتعداد 15 بست رتبه پنجم و سوم خویش را از تاریخ 27/10/1399 الی 7/11/1399 به اعلان رقابتی گذاشته است.
شماره عنوان بست رتبه موقعیت تعداد بست ولایت
1 آمریت انستیتوت کثیرالرشتوی اندخوی 3 انستیتوت کثیرالرشتوی اندخوی 1 فاریاب
2 آمریت انستیتوت کثیرالرشتوی پشتونکوت 3 لیسه کثیرالرشتوی پشتونکوت 1 فاریاب
3 آمریت انستیتوت کثیرالرشتوی خواجه سبزپوش 3 لیسه کثیرالرشتوی خواجه سبزپوش 1 فاریاب
4 آمریت لیسه مسلکی زراعت گرزیوان 3 لیسه مسلکی زراعت گرزیوان 1 فاریاب
5 آمریت لیسه کثیرالرشتوی قرمقول 3 لیسه کثیرالرالرشتوی قرمقول 1 فاریاب
6 آمریت لیسه مسلکی زراعت بلچراغ 3 لیسه مسلکی زراعت بلچراغ 1 فاریاب
7 مدیریت تدریسی 5 لیسه مسلکی زراعت قرغان 1 فاریاب
8 مدیریت تدریسی 5 لیسه کثیرالرشتوی خواجه سبزپوش 1 فاریاب
9 مدیریت تدریسی 5 لیسه مسلکی زراعت بلچراغ 1 فاریاب
10 مدیریت تدریسی 5 لیسه مسلکی زراعت گرزیوان 1 فاریاب
11 مدیریت تدریسی 5 لیسه کثیرالرشتوی قرمقول 1 فاریاب
12 مدیریت تدریسی 5 لیسه کثیرالرشتوی المار 1 فاریاب
13 مدیریت تدریسی 5 لیسه کثیرالرشتوی خانچهارباغ 1 فاریاب
14 مدیریت عمومی منابع بشری 4 آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی  1 فاریاب
15 شب باش 7 آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی  1 فاریاب
اشخاص واجد شرایط اعم از قشر اناث و ذکور الی تاریخ 7/11/1399 فور م درخواستی و لایحه وظایف را از آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت فاریاب اخذ نمایند.