لست 27 بست کمبود  ولایت پکتیا 

haroon
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۹:۴۷

Publish Date

Closing Date

  1. دا فورمه تر ډکولو وروسته د خپلو تحصیلي او کاري تجربې د اسناد سره یوځای همزمانه پر دې ایمیلونو  راولیږی  (To: hr@tveta.gov.af)  . ستاسو اسنادونه باید تر ۵  ام بی (5Mb) زیات نوی/
  2. این فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری همزمان به این ایمیل آدرس های:     (hr@tveta.gov.af To: )  ) ارسال دارید. حجم این اسناد بیشتر از 5 ام بی (5Mb) نباشد.

دانلود فورم درخواستی برای بست های ذیل 

 

لست 27 بست کمبود  ولایت پکتیا 

# عنوان بست موقعیت رتبه / بست تعداد تاریخ ختم
1 استاد رشته اقتصاد زراعتی لیسه کثیرالرشتوی ولسوالی پتان 5 1 26/10/1399
2 استاد رشته اقتصاد لیسه کثیرالرشتوی ولسوالی پتان 5 1 26/10/1399
3 آمریت لیسه کثیرالرشتوی وزی حدران  لیسه کثیرالشتوی ولسوالی وزی 3 1 26/10/1399
4 آمریت لیسه کثیرالشتوی میرزکه لیسه کثیرالرشتوی ولسوالی مرزکه 3 1 26/10/1399
5 تدریسی مدیریت لیسه کثیرالرشتوی ولسوالی مرزکه 5 1 26/10/1399
6 استاد رشته کمپیوتر ساینس( صرف اناث) انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان مرکز 5 1 26/10/1399
7 استاد رشته اقتصاد ( مربوطه اناث) انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان مرکز 5 1 26/10/1399
8 استاد رشته حقوق ( مربطه اناث) انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان مرکز 5 1 26/10/1399
9 آمریت لیسه کثیرالرشتوی جانی خیل 3 1 26/10/1399
10 تدریسی مدیر  لیسه کثیرالرشتوی جانی خیل 5 1 26/10/1399
11 استاد رشته برق لیسه میخانیکی زرمت 5 2 26/10/1399
12 استاد رشته اقتصاد لیسه کثیرالرشتوی احمد خیل 5 2 26/10/1399
13 استاد رشته اگرانومی لیسه کثیرالرشتوی وزی ځدران 5 1 26/10/1399
14 استاد رشته برق لیسه کثیرالرشتوی جانی خیل 5 2 26/10/1399
15 استاد رشته اقتصاد زراعتی لیسه کثیرالرشتوی میرزکه 5 1 26/10/1399
16 متعمد جنسی لیسه کثیرالرشتوی میرزکه 7 1 26/10/1399
17 متعمد جنسی لیسه کثیرالرشتوی جانی خیل 7 1 26/10/1399
18 متعمد جنسی لیسه کثیرالرشتوی وزی ځدران 7 1 26/10/1399
19 کارکن خدماتی لیسه کثیرالرشتوی وزی ځدران 8 1 26/10/1399
20 کارکن خدماتی لیسه کثیرالرشتوی میرزکه 8 1 26/10/1399
21 کارکن خدماتی لیسه کثیرالرشتوی جانی خیل 8 1 26/10/1399
22 شب باش لیسه کثیرالرشتوی وزی ځدران 7 1 26/10/1399
23 شب باش لیسه کثیرالرشتوی میرزکه 7 1 26/10/1399
24 شب باش لیسه کثیرالرشتوی جانی خیل   7 1 26/10/1399