فعالیت های مهم سال ۱۴۰۱

فعالیت های مهم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی سال (۱۴۰۱)

 

فعالیت های مهم اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی سال (۱۴۰۲)

حمل