ندیمه سحر رئیس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

تعلیمات تخنیکی و مسلکی یکی از اولویت های جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی تلاش نموده است تا در ارائه خدمات تعلیمات تخنیکی و مسلکی اصلاحات بمیان آورد که این اصلاحات می تواند منجر به تأمین بیشتر نیروی بشری ماهر که در انکشاف اقتصادی نقش حیاتی دارد، گردد. خوشبختانه، گامهای در رأستای ایجاد اصلاحات برداشته شده است، در حالیکه سکتورهای دارای اولویت که از بالاترین ظرفیت رشد و انکشاف فوری برخوردار می باشند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. برعلاوه، از آنجایی که تعلیمات تخنیکی و مسلکی با مهارت های تخنیکی و پیداگوژیکی اساتید ارتباط مستقیم دارد، بناء اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در هماهنگی نزدیک با همکاران و سکتورهای مرتبط درحال انکشاف نصاب معیاری، قابلیت محور و مرتبط با بازار می باشد، تا به این ترتیب از مرتبط بودن این نصاب با نیاز های بازار کار اطمینان حاصل شود. Click For More

(ما نيروى بشرى مسلکى و متخصص را براى انکشاف افغانستان تربيت ميکنيم)

Latest News

تعلیمات تخنیکی و مسلکی در افغانستان

تعلیمات تخنیکی و مسلکی در حال حاضر هم توسط انستیتوت های دولتی و هم توسط انستیتوت های خصوصی فراهم میگردد. بخش اعظم تأمین کنندگان خدمات تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی تحت اثر اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی قرار دارند، گرچند یک تعداد انستیتوتهای وجود دارند که تحت اثر سایر وزارت خانه های دولت قرار دارند. در سال ۱۳۹۴(۲۰۱۵)، تعداد انستیتوت های رسمی دولتی و خصوصی به 334 باب میرسید که در آن 40 انستیتوت خصوصی و 294 انستیتوت دولتی می باشد. در سال ۱۳۹۵(۲۰۱۶)، تعداد انستیتوت های دولتی و خصوصی به اندازه 17 باب افزایش یافته و به 351 باب رسید(گراف 28). از میان 17 انستیتوت جدید 16 انستیتوت آن خصوصی بودند. در عین زمان، تعداد مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی دولتی در سال ۱۳۹۵(۲۰۱۶) به دلیل تعدیل و ارتقاء آن به سطح انستیتوت اندازه چهار انستیتوت نظر به سال ۱۳۹۴(۲۰۱۵) کاهش یافته است. زمانیکه تعداد مکاتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی سال ۱۳۹۵(۲۰۱۶) با تعداد این مکاتب و انستیتوت ها در سال 2002(41-29 مکتب و 12 انستیتوت) باهم مقایسه گردد، تعداد این مکاتب و انستیتوت ها به شکل قابل ملاحظه ای در 14 سال گذشته افزایش یافته است. مانند سال ۱۳۹۴(۲۰۱۵) تمام ولایات افغانستان حداقل دارای یک انستیتوت و یا یک مکتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی بودند اما شهر کابل و ولایت ننگرهار از میان تمام ولایات دارای بیشترین مکتب و انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی بودند که به ترتیب هر یک دارای 28و 20 انستیتوت و مکتب می باشد. در چهار ولایت (ولایت کابل، بامیان، وردک و شهر کابل) تعداد انستیتوت ها در آن نظر به مکاتب شان بیشتر می باشند. مکاتب در ولسوالی ها قرار داشته و انستیتوت ها در مرکز ولایات موقعیت دارند.

TVET Authority

UNESCO

View Detail
تمام حقوق چاپ محفوظ است. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی عبیدالله ©