(دور دوم) آي دی، اسم و یا اسم پدر خود را وارد نمایید:

:انستیتیوت مربوطهسال فراغتمکتبپدرکلاناسم پدراسمآي دی کانکور
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1394نسوان کلیگانناظرحسینمحمدشریفعارفهJ32004153
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395لیسه کثیرالرشتوی شهرستانحسین دادمحمدابراهیمعبدالاحدJ33000660
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395باجگاه خنجانمحمدعمرمحمدابراهیممحمداسراعیل0
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395یرم عليیادرمحمدحاجی سخیطایف محمدJ16000926
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395استقلالمیرعبدالعلیمیرعبدالسمیعمیراحمدفیاضJ01035147
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395معرفتناظرایوبعلیJ01031319
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395محجوبه هرويمحمدعمرحاجی محمدرفیقصدیقهJ01027996
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395محجوبه هرويملک میرملک شیرماه جبینJ01027545
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1395نسوان رحمن مينه ـمومن خانعبدالحیزحلJ01028002
انستیتوت اداره وحسابداری کابل1393نغلورفیق اللهنعمت اللهحضرت علیJ01022956
123
© Copyright 2018 All right reserved with TVET-A/Obaidullah