(دور اول) آي دی، اسم و یا اسم پدر خود را وارد نمایید:

:انستیتیوت مربوطهسال فراغتمکتبپدرکلاناسم پدراسمآي دی کانکور
انستیتوت اتومیخانیکی کابل1395لیسه عالی امانیغلام نبیگل نبیاحمدخیبرJ01028139
انستیتوت اتومیخانیکی کابل1395نمبر1ميربچه خاننصراللهعبدالحمیدشکیبJ01011988
انستیتوت اتومیخانیکی کابل1395حسين خيلسلطان محمدمحمدداودمحمدمهدیJ01012206
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1395معرفتسرورعلیعزت اللهبنفشهJ01031337
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1395- فاضل بيگسید سکندرسید اسحاقبی بی فاطمهJ01019157
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1395رابعه بلخی ـمحرماسداللهزهراJ01026892
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1395حبيبيهرمضانعلیعبدالغفورمحمدصیامJ01005839
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1395عبدالهادي داويمحمدامینمحمدزمانمحمدعزیزJ01028125
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1394حبيبيهغلام محمدحاجی محمدجوادمحمدمروانJ01010300
انستیتوت اداره وحسابداری کابل 1395پروفيسور رسول امينمیرحیدرشاهمیرعلی احمدسیدمنصورJ01025391
123
© Copyright 2018 All right reserved with TVET-A/Obaidullah